– Kapitel 1 – Kvinnor och ledarskap i svenska medier

kaptiel1Bokens syfte och ursprung

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors ledarskap i medier för att därmed utöka kunskapen om ledarskap, framgångsfaktorer och strategier för kvinnor i ledande positioner i medierna. Vi ville vidare undersöka kvinnors uppfattningar och erfarenheter av hinder och möjligheter som ledare möter inom mediebranschen. Syftet är vidare att belysa vilken betydelse genus har för journalistiken samt hur detsamma påverkar medieorganisationer.

 

År 1994 publicerades SOU 1994:3  Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap *1. Utredningen kom att klargöra vilka föreställningar om kön som ligger till grund för en ojämlik maktordning. Denna maktordning innebär bland annat att det som förknippas med kvinnor och kvinnlighet underordnas det som förknippas med män och manlighet. Vidare visade författarna hur chefskap förknippades med män och manliga attribut. Utredningen fokuserade på kön som social konstruktion: som något vårt samhälle format, där människan helt eller delvis fostras i könsroller.
Sakkunnig i Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap var Anna Wahl, nu professor på Kungliga Tekniska Högskolan. Anna Wahl engagerades vid kursstarten 1995 som föreläsare i utbildningen Kvinnors ledarskap & undersökande journalistik med fokus på organisation, genus och ledning. En av pionjärerna, som initierade den svenska jämställdhetsdebatten på 1960-talet var Eva Moberg. Moberg var debattör, författare och journalist och publicerade år 1961 Kvinnans villkorliga frigivning *2. Denna essä utgjorde ett av startskotten för den feministiska våg, som kom att växa sig stark under 1970-talet och hon var också personen som myntade begreppet jämställdhet. Under 1970-talet växte kvinnorörelsen fram, vilken kom att utforska manliga och kvinnliga könsroller och krävde förändringar i samhället.

Milstolpar för jämställdhet

På tio år kom flera viktiga politiska reformer för att öka jämställdheten, några av dessa nämnda nedan:

 •  År 1971: Sambeskattning mellan gifta avskaffades.
 • År 1972: Barnstugeutredning blir klar och lägger grund för utbyggnad av daghemmen.
 • År 1974: Föräldraförsäkring infördes.
 • År 1974: Abortlagen antogs.
 • År 1979: FN:s kvinnokommission instiftades.
 • År 1980: Jämställdhetslagen antogs.

Yvonne Hirdman, professor i historia med inriktning genus, Stockholms universitet, formulerade år 1988 Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning *3. Denna
rapport var en del av Maktutredningen, en statlig utredning kring maktfördelning och demokrati, i vilken Hirdman var en av ledamöterna. Hirdman var den person som introducerade begreppet ”genussystemet”.
Inför valet år 1994 antog Socialdemokraterna, under ledning av Ingvar Carlsson, principen ”Varannan damernas”. Resultatet av initiativet blev en regering, som inkluderade lika många kvinnliga som manliga statsråd. Denna princip har därefter i stort sett behållits oavsett regering och när Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildade regering efter valet 2014 var ministerposterna delade lika mellan män och kvinnor. År 1995, samma år som utbildningen

Kvinnors ledarskap startade, enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan för att öka jämställdheten i världen, den så kallade Peking-plattformen. Medierna var ett av tolv områden där man formulerade att insatser krävdes: Kvinnor borde få större utrymme i medierna och könsstereotyper i medierna skulle motverkas. Cirka 10 år efter att Maktutredningen presenterades kom två viktiga initiativ för att förbättra jämställdheten. Dels då den första pappamånaden instiftades i föräldraförsäkringen år 1995, dels i och med att kvinnofridslagen utökades år 1998. Införandet av pappamånaden kom att innebära såväl nya möjligheter för män att ta en större plats i den annars så kvinnodominerade rollen i hemmet som för kvinnor att lägga över en del av detta ansvar på sin partner och förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden. Året därpå, 1999, infördes sexköpslagen, som kriminaliserade sexköp. Denna, i kontrast till den historiska synen, flyttade fokus från den som säljer till den som köper sexuella tjänster. Då den som säljer sex ofta är en kvinna och den som köper sex ofta är en man, gav detta ett nytt juridiskt perspektiv på denna fråga.
I juni år 2013 antog EU för första gången gemensamma indikatorer för jämställdhetsutvecklingen i medierna *4. En av dessa indikatorer var andelen kvinnor på ledande positioner i mediebranschen. Syftet var att öka tillgången till medverkan och inflytande för kvinnor i branschen samt att motverka stereotypa könsskildringar. Vidare antog Europarådet sommaren år 2014 rekommendationer, som går betydligt längre i skrivningarna än EU:s indikatorer, om mediernas ansvar för ojämställda mediebilder *5.

Boken MediaAmazonerna och priset Årets Media Amazon

I boken MediaAmazonerna från 2007 gjordes porträtt av och intervjuer med sex svenska, kvinnliga mediechefer: Amelia Adamo, Christina Jutterström, Lena K Samuelsson, Katrin Säfström, Cecilia Krönlein samt Anne Lagercrantz. Samtliga dessa hade deltagit i ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap eller varit föreläsare. Boken omfattar även en studie av hur de då 143 yrkesverksamma kvinnor som deltagit i ledarskapsutbildningen såg på vad som bland annat är framgångsfaktorer för kvinnor i ledarrollen. Studien genomfördes av Cecilia Zadig och Gunlög Israelsson som tillsammans var kursledare för Kvinnors ledarskap under åren 1995-2008. Boken MediaAmazonerna – om kvinnors ledarskap publicerades på Konsultförlaget/ Liber förlag 2007. År 2010 bildades nätverket Kvinnor som Leder Medier, KLM, och i nätverkets namn instiftade Cecilia Zadig priset Årets Media Amazon som delas ut till årets bästa kvinnliga medieledare. Priset delas ut till en kvinnlig medieledare som utmärkt sig för nyskapande journalistiskt ledarskap.

Pristagare

 • 2016 Sofia Olsson Olsén, publisher Aftonbladet
 • 2015 Margret Atladottir & Lisa Bjurwald, Redaktörer för podcasten Atladottir & Bjurwald.
 • 2014 Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dagbladet, då Upsala Nya Tidning
 • 2013 Lena Glaser, programdirektör Interaktivt utbud och plattformar SVT
 • 2012 Johanna Kronlid, publisher tidningen Arbetet
 • 2011 Lena K Samuelsson, koncerndirektör Schibsted, då chefredaktör Svenska Dagbladet
 • 2010 Hanna Stjärne, vd SVT; publisher Upsala Nya Tidning, då framtidsstrateg SR.

 

*Not

 • 1 SOU 1994:3. Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap.
 • Moberg, Eva (2003). Kvinnans villkorliga frigivning. Återgiven i Prima
  materia: texter i urval. (s. 11-26)
 • Hirdman, Yvonne, (1988). Genussystemet: teoretiska funderingar kring
  kvinnors sociala underordning.
 • 4 Council of the European Union; Employment, Social Policy, Health
  and Consumer Affairs.(20-21 juni 2013). Council conclusions – “Advancing
  Women’s Roles as Decision-makers in the Media”.
 • 5 Council of the European Union, (2013). Recommendation CM/
  Rec(2013)1 of the Committee of Ministers to member states on gender
  equality and media.

—-

Beställ boken ”Kvinnor och Ledarskap i svenska medier”

Skicka beställning och namnuppgifter till cecilia.zadig@gmail.com. Ange faktureringsadress.

Pris: 150 kronor + frakt