Boken om “Kvinnor och ledarskap i svensk medier”

Studien som omfattar 208 kvinnor på olika chefsnivåer i mediebranschen, visar att organisationer som har fler kvinnor i högsta ledning kan få stora fördelar, bland annat mindre stress och färre sjukskrivningar bland de anställda. 

Andelen kvinnliga chefer i medierna har ökat de senaste åren och nådde år 2012 den högsta siffran hittills, 42 procent. På vd-poster var det dock endast 14 procent kvinnor och i bolagsstyrelserna 24 procent. Enligt en ny studie av journalisten och ledarskapsutvecklaren Cecilia Zadig samt statsvetaren Nora Oleskog Tryggvason, finns det tydliga skillnader mellan organisationer som har färre än en tredjedel kvinnor i högsta ledningen jämfört med de som har majoriteten kvinnor i högsta ledningen.

Cecilia och NoraStudien, som också blivit en bok Kvinnor och ledarskap i svenska medier, bygger på en omfattande enkätundersökning med 208 kvinnliga mediechefer från små och stora medieorganisationer och mediekoncerner. Syftet med studien är att öka kunskapen om kvinnliga mediechefer och vilka utmaningar de möter i sin ledarroll, samt vilka utmaningar deras medieorganisationer befinner sig i. Författarna belyser också hur genus påverkar deras organisationer.

I studienKvinnor och ledarskap i svenska medier framkommer att organisationerna, som har färre än en tredjedel kvinnor i högsta ledningen, har fler anställda som är sjukskrivna för stressrelaterade symptom, 30 procent jämfört med 24 procent i de organisationerna med majoriteten kvinnor i högsta ledningen. Sjukskrivningar för stressrelaterade symptom såsom nack- och ryggproblem, huvudvärk och utmattningssyndrom minskar med mer kvinnor i högsta ledningen.

Upplevda_skillndader_kvinnoroch ledarskapisvenskmedia_dia1

Att kvinnor påverkar företagskulturen positivt stärks även av andra resultat i studien. Med en minoritet kvinnor i högsta ledningen arbetar betydligt fler av kvinnorna i studien mer än fem timmar övertid i veckan jämfört med om högsta ledningen domineras av kvinnor. Det samma gäller även att löneskillnaderna är större mellan män och kvinnor med samma utbildning, samma erfarenhet och ålder, 54 procent jämfört med 26 procent.

Vidare bedömer de flesta av de 208 kvinnliga mediecheferna det som mycket viktigt att ha stöd från sin närmaste chef för att lyckas i sin ledarroll. Detta stöd saknas i större utsträckning för de som jobbar i en organisation med färre kvinnor i den högsta ledningen. Vilket bidrar till att förutsättningarna att lyckas är betydligt sämre och utrymmet för att vara innovativ och kreativ minskar. Sammantaget påverkar detta företagskulturen och avgör om kvinnorna i studien lämnar sina chefsjobb tidigare än planerat. Hela 41 procent av kvinnorna i studien som tillhör organisationer där kvinnor i högsta ledningen är i minoritet, uppger att de har lämnat ett chefsjobb tidigare än planerat. Detta jämfört med 27 procent i organisationer där kvinnor är i majoritet i högsta ledningen.

En annat intressant resultat i studien är hur kvinnorna bedömer sin framtid. Det visar sig att de som jobbar i organisationer med få kvinnor i högsta ledningen bedömer sina möjligheter som betydligt sämre att själva nå högsta ledningsposition under sin karriär. De bedömer sig inte kunna avancera i en organisation där de saknar tydliga kvinnliga förebilder.

– I studien Kvinnor och ledarskap i svenska medier blir det tydligt att kvinnor i ledningen påverkar företagskulturen positivt. Hittills saknas dock i stor uträckning kvinnor på vd-nivå och i koncernledningar. Min uppfattning är att det kommer att förändras när fler inser hur kvinnor och mångfald förändrar företagskulturen och öppnar upp för förnyelse, säger Cecilia Zadig, författare av boken och studien.

Upplevda_skillndader_kvinnoroch ledarskapisvenskmedia_dia2